அல்குர்ஆன் விளக்க வகுப்பு - தேர்தலும் அமானிதமும்

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Masjidul Mujahideen - Puttalam
2018-01-12
Length: 23:16
Size: 10.67MB
அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.


அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.