அல்குர்ஆன் விளக்க வகுப்பு - சூறா ஆல இம்ரான் கடைசி பகுதி - 12_October_2017

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Masjidul Mujahideen - Puttalam
2018-01-19
Length: 19:04
Size: 8.75MB
அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.


அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.