அல்குர்ஆன் விளக்க வகுப்பு - சூறா ஆல இம்ரான் 133 ம் வசனம் - 05_July_2018

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Masjidul Bakha - Puttalam
2018-07-05
Length: 15:52
Size: 7.29MB
அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.


அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.