ஹதீஸ் விளக்க வகுப்பு - தவ்பா இஸ்திஹ்பார் - 09_July_2018

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Grand Mosque - Puttalam
2018-07-09
Length: 14:01
Size: 6.44MB
அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.


அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.