ஹதீஸ் விளக்க வகுப்பு - இஸ்திஹ்பார் அத் தவ்பா - 23_July_2018

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Grand Mosque - Puttalam
2018-07-23
Length: 11:39
Size: 10.69MB
அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.


அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.