ஹதீஸ் விளக்க வகுப்பு - அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்தலும் அவனை நெருங்குதலும் - 30_October_2017

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Grand Mosque - Puttalam
2018-08-04
Length: 16:50
Size: 7.73MB
அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.


அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.