அல்குர்ஆன் விளக்க வகுப்பு - ஸூரா அல் ஹஜ் - 09_August_2018

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Masjidul Bakha - Puttalam
2018-08-28
Length: 30:04
Size: 13.79MB
அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.


அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.