ஹதீஸ் விளக்க வகுப்பு - அல்லாஹ்தஆலாவின் அழகிய திருநாமங்கள் - 08_January_2018

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Grand Mosque - Puttalam
2018-09-23
Length: 22:17
Size: 10.23MB
அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.


அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.