மஸ்ஜிதுன் நபவி எப்படி ஒரு பன்முகப் பங்களிப்பை வழங்கியதோ அவ்வாறே முஹையதீன் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் செயல

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Grand Mosque - Puttalam
2012-06-22
Length: 21:08
Size: 9.68MB
அல்லாஹ்வின் தூதருடைய மஸ்ஜிதுன் நபவி எப்படி ஒரு பன்முகப் பங்களிப்பை வழங்கியதோ அத்தகைய பணியை இந்த முஹையதீன் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் முன்னெடுக்கின்றது......


அல்லாஹ்வின் தூதருடைய மஸ்ஜிதுன் நபவி எப்படி ஒரு பன்முகப் பங்களிப்பை வழங்கியதோ அத்தகைய பணியை இந்த முஹையதீன் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் முன்னெடுக்கின்றது......