கருத்து முரண்பாடுகளை மறந்து முஸ்லிம்களாக ஒற்றுமைப்படுவோம்

Download

Ash Sheikh Abdul BasithChennai

Grand Mosque - Puttalam
2013-04-01
Length: 32:16
Size: 14.77MB
ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் உடைய காலத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளின்போது அல்லாஹ்வின் உதவி எச்சந்தர்ப்பத்தில் இறங்கியது.............. கருத்து முரண்பாடுகள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்களின் மரணம் தொடர்ந்து மறுமை நாள் வரைக்கும் இருக்கும் ஆகவே அவற்றை மறந்து முஸ்லிம்களாக ஒற்றுமைப் படுவோம் அல்லாஹ் எமக்கு உதவப் போதுமானவன்...


ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் உடைய காலத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளின்போது அல்லாஹ்வின் உதவி எச்சந்தர்ப்பத்தில் இறங்கியது.............. கருத்து முரண்பாடுகள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்களின் மரணம் தொடர்ந்து மறுமை நாள் வரைக்கும் இருக்கும் ஆகவே அவற்றை மறந்து முஸ்லிம்களாக ஒற்றுமைப் படுவோம் அல்லாஹ் எமக்கு உதவப் போதுமானவன்...