அகீகா கொடுத்தல்

Download

Ash Sheikh QahharMadani

Jamaath Office - Puttalam
2013-06-11
Length: 40:58
Size: 9.38MB
குழந்தை பிறந்து ஏழாவது நாள் அகீகா கொடுப்பது சிறந்ததாகும்


குழந்தை பிறந்து ஏழாவது நாள் அகீகா கொடுப்பது சிறந்ததாகும்