கத்னா செய்தல், பெண் பிள்ளைகளுக்கு காது குத்துதல்

Download

Ash Sheikh QahharMadani

Jamaath Office - Puttalam
2013-06-25
Length: 38:53
Size: 8.9MB
கத்னா செய்தல் குழந்தை பிறந்து ஏழாவது தினத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒன்றாகும்


கத்னா செய்தல் குழந்தை பிறந்து ஏழாவது தினத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒன்றாகும்