சகாத் விசேட பயான் 1

Download

Ash Sheikh AgarNaleemi

Grand Mosque - Puttalam
2012-02-04
Length: 57:39
Size: 6.6MB
(இந்த பயானின் மிகுதி special bayan 2 இல் தொடர்கிறது...)சகாத்தின் முக்கியத்துவமும், சகாத் கூட்டாக கொடுப்பதன் நன்மைகள்..... நவீன கால பொருளியலாளர்களின் கருத்துப்படி உலகில் உள்ள அனைத்து செல்வந்தர்களும் தமது சொத்தில் 2 .5 % வழங்கினால் உலகத்தில் வறுமையை ஒழிக்கலாம்.


(இந்த பயானின் மிகுதி special bayan 2 இல் தொடர்கிறது...)சகாத்தின் முக்கியத்துவமும், சகாத் கூட்டாக கொடுப்பதன் நன்மைகள்..... நவீன கால பொருளியலாளர்களின் கருத்துப்படி உலகில் உள்ள அனைத்து செல்வந்தர்களும் தமது சொத்தில் 2 .5 % வழங்கினால் உலகத்தில் வறுமையை ஒழிக்கலாம்.