தண்டனைகள் தந்த பாடங்கள்

Download

Ash Sheikh JehanFalahi

Masjidul Hussain - Puttalam
2014-03-08
Length: 62:11
Size: 14.23MB
நீங்கள் ஒரு பாவத்தை செய்ய நினைத்து பின் அதனை செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் உங்களுக்கு ஒரு நன்மையை அல்லாஹ் எழுதுகின்றான்.....


நீங்கள் ஒரு பாவத்தை செய்ய நினைத்து பின் அதனை செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் உங்களுக்கு ஒரு நன்மையை அல்லாஹ் எழுதுகின்றான்.....