உண்மையான நஷ்டவாளிகள்

Download

Ash Sheikh M.RameesRiyadhi

Dharusalam - Puttalam
2014-03-11
Length: 55:29
Size: 12.7MB
கொஞ்சம் மக்கள்தான் இந்த உலகத்திலே நஷ்டம் இல்லாமல் வாழ்வார்கள் அவர்கள் மறுமையிலும் நஷ்டமடையமாட்டார்கள்


கொஞ்சம் மக்கள்தான் இந்த உலகத்திலே நஷ்டம் இல்லாமல் வாழ்வார்கள் அவர்கள் மறுமையிலும் நஷ்டமடையமாட்டார்கள்