பாதுகாப்பாக சுவனம் செல்பவர்

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Grand Mosque - Puttalam
2014-05-26
Length: 21:59
Size: 5.04MB
மனிதர்களே சலாத்தை பரப்புங்கள் உணவளியுங்கள் இரத்த உறவுகளை சேர்ந்து நடந்துகொள்ளுங்கள் மனிதர்கள் துாங்கிக்கொண்டிருக்கின்ற இரவு நேரத்திலே நீங்கள் நின்று தொழுதுகொள்ளுங்கள் இவ்வாறு செய்வீர்களென்றால் பாதுகாப்பாக சுவர்க்கத்தில் நுழைவீாகள். என நபியவர்கள் கூறினார்கள்.


மனிதர்களே சலாத்தை பரப்புங்கள் உணவளியுங்கள் இரத்த உறவுகளை சேர்ந்து நடந்துகொள்ளுங்கள் மனிதர்கள் துாங்கிக்கொண்டிருக்கின்ற இரவு நேரத்திலே நீங்கள் நின்று தொழுதுகொள்ளுங்கள் இவ்வாறு செய்வீர்களென்றால் பாதுகாப்பாக சுவர்க்கத்தில் நுழைவீாகள். என நபியவர்கள் கூறினார்கள்.